Prowadzenie ewidencji VAT, środków trwałych, ryczałtu, karty podatkowej, rozliczenia VAT dla rolników

mężczyzna piszący na kalkulatorze

Oferujemy pełną obsługę w zakresie rozliczeń podatku  VAT. Jest obowiązkowa zarówno dla podatników czynnych, jak i zwolnionych podmiotowo. W przypadku drugiej grupy ma to na celu ustalenie momentu, w którym może dojść do ewentualnego przekroczenia minimalnej wartości sprzedaży i konieczności opłacania podatku VAT.

Ewidencja VAT ma dokładnie określoną strukturę i jest prowadzona w formie elektronicznej. Zawartość dokumentu musi umożliwić ustalenie między innymi:

  • przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • wysokości kwoty podatku należnego i jego korekt,
  • kwoty i korekty podatku naliczonego, który obniża kwotę podatku należnego,
  • kwoty podatku, który należy wpłacić do urzędu skarbowego lub, który podlega zwrotowi z urzędu.
 

Ewidencja środków trwałych, ryczałtu, karty podatkowej, rozliczenia VAT dla rolników

  • Obowiązek ewidencji środków trwałych,
  • ryczałtu,
  • karty podatkowej,
  • rozliczenia VAT dla rolników

obowiązuje każdego podatnika, który wybrał jako sposób rozliczenia podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Środkami trwałymi określa się między innymi budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu. Muszą być one jednak własnością lub współwłasnością podatnika i wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa, ewentualnie oddane do użytku na podstawie umowy najmu bądź dzierżawy. Dzięki temu możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych i tym samym wliczać je w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.